Lịch sử giao dịch

ID Loại Giao dịch Cộng/Trừ Mô tả Thời gian